เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองสระแก้ว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง


            วันนี้ (1 มี.ค.) นายนิวัฒน์  วงษ์พานิช  รองนายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมนายสมโภชน์  ลิ้มถาวรฤทธิ์  เลขานุการฯ  นายเศษรฐพงศ์ชัย  อัครพลประชิต  รองปลัดเทศบาลฯเจ้าหน้าที่  พนักงานเทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลควนกาหลง  อำเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล  โดยได้จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ประจำปี  2556  เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์กรความรู้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ   จำนวน  50 คน  ซึ่งได้มาศึกษาดูงาน  ณ  กลุ่มสตรีเครื่องหอมเมืองสระแก้ว