เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดโครงการเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนเมืองย่อยที่ 1-20


วันนี้ (18 ก.พ.) กองวิชาการและแผนงาน  เทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้จัดโครงการเวทีประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ชุมชนเมืองย่อยที่  1-2-3  ณ  ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสระแก้ว (หนองนกเขา)  โดยนายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมคณะผู้บริหาร  หัวหน้าส่วนราชการ  เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว และได้รับเกียรติจากผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว  และพันตำรวจโทสุนทร   หมื่นอนันต์  สารวัตรจราจร สภ.เมืองสระแก้ว  ที่ได้มาร่วมเวทีประชาคมเพื่อให้พ่อแม่พี่น้อง ประชาชนได้สอบถามในเรื่องต่างๆ และให้ความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ทั้ง  6  ด้าน  1.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและบริการ  2.  ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  3. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข  4. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณูปโภคและการจราจร  5. ยุทธศาสตร์ด้านสวัสดิการสังคม   6. ยุทธศาสตร์ด้านสังคมและการมีส่วนร่วม  ซึ่งปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ได้เสนอลงแบบแผนของการออกเวทีประชาคมในครั้งนี้  ทางเทศบาลเมืองสระแก้วก็จะนำไปบรรจุลงในแผนพัฒนาสามปี  ของเทศบาลเมืองสระแก้ว  เพื่อหาแนวทางแก้ไข  ปรับปรุง  ส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่างๆให้ดียิ่งขึ้น   เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลเมืองสระแก้ว  ต่อไป
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28