เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556


 วันนี้ (18 ก.พ.) นายกอบชัย  เคลือบคลาย  ประธานสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  เป็นประธานในการจัดประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 1  ประจำปี 2556  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว   โดยมีนายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว  ร่วมประชุม  โดยมีระเบียบวาระที่ 1 - 9  ซึ่งเป็นการรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว   เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการพัฒนาเทศบาลเมืองสระแก้ว  ต่อไป