เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้จัดพิธีเปิดงานโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ปีการศึกษา 2556


วันนี้ (14 ก.พ.56) โรงเรียนเทศบาล 1 (หนองกะพ้ออนุสรณ์)  โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  จำนวน  85  คน  ระหว่างวันที่  14 – 16 กุมภาพันธ์  2556 โดยนายเสรี  เฉลิมพันธ์  ปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว  พร้อมนายเศรษฐพงศ์ชัย  อัครพลประชิต  รองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด   นางอรวรรณ   นัดนะรา  ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล 1  (หนองกะพ้ออนุสรณ์)  กล่าวรายงาน   ถึงจุดประสงค์ในการจัดโครงการครั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนมีพัฒนาทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ  ช่วยสร้างสรรค์สังคมให้มีความเจริญก้าวหน้า ความสงบสุข และความมั่นคงของประเทศชาติ  จึงต้องปลูกฝังให้มีคุณลักษณะดังนี้
1.      มีความรู้  ความเข้าใจ  และสามารถปฏิบัติตามคำปฏิญาณ กฎ และคติพจน์ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
2.      มีทักษะการสังเกต จดจำ การใช้มือ เครื่องมือ การแก้ปัญหา และทักษะในการทำงานร่วมกับ ผู้อื่น
3.      มีความซื่อสัตย์สุจริต  มีความกล้าหาญ อดทน เชื่อมั่นในตนเอง  มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี เห็นอกเห็นใจผู้อื่น มีความเสียสละ บำเพ็ญตนเพื่อสาธารณประโยชน์
4.      มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอ สร้างสรรค์งานฝีมือ  สนใจและพัฒนาเรื่องของธรรมชาติ   ต่อไป
2023-09-14
2023-08-25
2023-08-25
2023-06-12
2023-06-12
2023-05-29
2023-04-05
2023-03-28
2023-03-28
2023-03-28