เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการจัดบริการด้านสาธารณสุข ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสระแก้ว


วันนี้ (8 ม.ค.56) กองสาธารณสุขฯ  เทศบาลเมืองสระแก้ว  ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  ว่าด้วยการจัดบริการด้านสาธารณสุข  ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสระแก้ว  ฉบับนี้ทำขึ้น  ณ  ศูนย์บริการสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว  ตำบลท่าเกษม  อ.เมือง  จ.สระแก้ว  ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว  โดยนายพงศ์ศักดิ์  กุหลาบขาว    สาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว   กับเทศบาลเมืองสระแก้ว  โดยนายตระกูล  สุขกุล  นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว  ที่มีเจตจำนงร่วมกันในการจัดบริการด้านสาธารณสุข  ของศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสระแก้ว  ทั้งสองฝ่ายจึงตกลงความร่วมมือกัน  และมอบหมายให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าเกษม   สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองสระแก้ว   และกองสาธารณสุข  เทศบาลเมืองสระแก้ว  ดำเนินการจัดบริการด้านสาธารณสุข  ของศูนย์บริการด้านสาธารณสุขเทศบาลเมืองสระแก้ว  เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ   โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อจัดบริการด้านสาธารณสุข  ให้ครอบคลุมทั้ง  5  มิติ   คือ  การรักษาพยาบาล ,การส่งเสริมสุขภาพ , การป้องกันและควบคุมโรค , การฟื้นฟูสุขภาพ , และการคุ้มครองผู้บริโภค ให้สอดคล้องกับการให้บริการทั้ง  9  กลุ่มเป้าหมาย   เพื่อพัฒนาศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองสระแก้ว  ให้ได้มาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิ  เพื่อสู่การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการปฐมภูมิ  ของสนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว  เพื่อลดความแออัดผู้ป่วยนอก  ของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วทั้งเชิงรุก  และเชิงรับ ต่อไป ฯลฯ
2024-06-14
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-10
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-07
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-04