เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว เปิดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการเฝ้าระวังความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2561


(2 ส.ค.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธี พร้อมนายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองสระแก้ว กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว กลุ่มงานอาชีวอนามัย ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขในการเฝ้าระวังความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของชุมชนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2561 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว ณ ห้องต้นโมก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว