เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ประชุมแจ้งให้ทราบเรื่องขอเสนอแผนงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจประเมินและจดทะเบียนผู้พิการแบบ ONE STOP SERVICS ปี 2561 เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว


(30 เม.ย.61)นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี ตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองสระแก้ว ครั้งที่ 3/2561 โดยมีเรื่องในที่ประชุมแจ้งให้ทราบเรื่องขอเสนอแผนงานโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจประเมินและจดทะเบียนผู้พิการแบบ ONE STOP SERVICS ปี 2561 เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยในที่ประชุมมีมติความเห็นชอบเป็นเอกฉันฑ์ ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 3 เทศบาลเมืองสระแก้ว