เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

 
 
 


โครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2561


(10 พ.ค. 61) คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองสระแก้ว ภายใต้การนำของนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเจ้าหน้าที่กองช่าง ชุดเฉพาะกิจ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี พ.ศ.2561 
โดยมีกิจกรรม
1. สำรวจและทำลายภาชนะน้ำขังที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและปรับปรุงสิ่งแวดล้อมภายในชุมชน โดยทีมอาสาสมัครสาธารณสุขและกรรมการชุมชน
2. ควบคุมทำลายตัวแก่ของยุงลาย โดยการพ่นสารเคมีหมอกควัน
3. รณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีการ 5ป 1ข และใช้ทรายอะเบทกำจัดลูกน้ำยุงลาย
4. ให้ความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก
โดยในวันนี้ดำเนินการรณรงค์ควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนเมืองย่อยที่ 5 บ้านเนินสมบูรณ์
2024-07-19
2024-07-18
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-16
2024-07-12
2024-07-11
2024-07-09
2024-07-09