เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th
 
 
 


เทศบาลเมืองสระแก้ว เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เทศบาลเมืองสระแก้ว เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2555 ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว เพื่อลงมติผ่านร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2555
มติสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ลงมติผ่านร่างให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2556 แล้ว