กองวิชาการและแผนงาน : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ สก. จัดประชุมประชาคมเมือง เพื่อการจัดทำแผนฯ                  (18 ม.ค.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมนายสมโภชน์ ลิ้มถาวรฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกฯ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองสระแก้ว ประธานชุมชนเทศบาลเมืองสระแก้ว คณะกรรมการชุมชนฯ ปลัดเทศบาลเมืองฯ รองปลัดเทศบาลเมือง เจ้าหน้าที่ เทศบาลฯ คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสระแก้ว แขกผู้มีเกียรติ ผู้แทนฝ่ายบริหาร ผู้แทนภาคประชาชน ผู้นำทางศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคธุรกิจ ผู้แทนกลุ่มต่างๆ
ผู้แทนส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ พี่ น้อง ประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ได้ร่วมประชุมในโครงการประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 - 2564) เพิ่มเติม , เปลี่ยนแปลง ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านลัดกะสัง

โดยนายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว ได้กล่าวในการจัดประประชุมประชาคมเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้พี่ น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น เพื่อให้มีแผนพัฒนาสี่ปี เป็นเครื่องมืองทางการบริหารและกรอบแนวทางการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสระแก้ว


Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/sakaeo/domains/sakaeocity.go.th/public_html/plan/activity/user_select_photo.php on line 92