กองช่าง : เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player 


ผู้บริหารเทศบาลเมืองฯ สก. ประชุมติดตามประเมินระบบการจัดการขยะฯ                  (2 ก.พ.61) นายตระกูล สุขกุล นายกเทศมนตรีเมืองสระแก้ว มอบหมายให้นายชัยรัตน์ บุญช่วย รองนายกเทศมนตรี เป้นประธานในการประชุมฯ พร้อมสิบเอกณัฏฐ์วัฒน์ สร้อยโท รองปลัดเทศบาลเมืองสระแก้ว ผู้อำนวยการกองช่าง เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้ติดตาม/ประเมิน สรุประบบการจัดการขยะมูลฝอยที่ได้รับงบประมาณภายใต้แผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในลำดับ ต่อไป