กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/plan

 
 

 

 

พนักงานเทศบาล

นายสุทธินันท์ วงชารี
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายสุทธินันท์ วงชารี
น.ส.วรรณรัตน์ สำราญนิช  นายสมพล  ไกลถิ่น
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ
นักประชาสัมพันธ์
 นักจัดการงานทั่วไป


นายทวีภัทร เลขยันต์

นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ
น.ส.ไพลิน ดิษยเกษม
 
นักวิเคราะห์นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ