กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว : www.sakaeocity.go.th/plan

 
 
พนักงานเทศบาล


นางสาวฐิตาภัทร์ จันทจำรัสปัญญา
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
นายสุทธินันท์ วงชารี น.ส.วรรณรัตน์ สำราญนิช
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ นักประชาสัมพันธ์

นายทวีภัทร เลขยันต์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

น.ส.ไพลิน ดิษยเกษม
 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ