วันที่
ชื่อเรื่อง
2  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสุขาของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร (ต้นรวงผึ้งและต้นทองอุไร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  เม.ย. 2562
ซื้อเปตอง (ชุด 3 ลูก) จำนวน 6 ชุด เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อระบบพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนดิจิตอล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  เม.ย. 2562
ประกวดราคาซื้อระบบพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องปฏิบัติการทางภาษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23  เม.ย. 2562
ซื้อระบบพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนดิจิตอล
23  เม.ย. 2562
ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกณ์และติดตั้ง บริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 16 ตลาดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง