วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2562
จ้างเช่าโต๊ะพับพร้อมผ้าคลุม เก้าอี้นั่งพลาสติกพร้อมปลอกขาว และโต๊ะชุดพร้อมเก้าอี้พลาสติก เพื่อใช้ในโครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการประดับตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนวิ่งออกกำลังกาย คสล. รอบสระน้ำหนองกะพ้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ฟิล์มกรองแสง) เพื่อใช้เปลี่ยนรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 5952 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 0001-50-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 116 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง