วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อโซฟาชุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อยางรถยนต์ เพื่อใช้เปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน กง 543 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-56-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน 80-5808 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 011-38-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กตว 684 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 024 - 49 - 0017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง