วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2563
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืงอสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างเช่าโต๊ะ,เต็นท์,เก้าอี้ และระบายผ้า (เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถขุดตักตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 4476 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
วัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ
6  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 1326 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-47-0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๘๒๑๙ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๘-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบสายสัญญาณกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการพัฒนาสตรีชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง