วันที่
ชื่อเรื่อง
5  พ.ค. 2565
ซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องเสียงติดรถยนต์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำ ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๐-๕๗๗๔ สระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  เม.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำ ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๐-๕๗๗๔ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
จ้างปรับปรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80 - 9509 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งบริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 16 (ตลาดสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง