วันที่
ชื่อเรื่อง
2  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลสำหรับการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2562
วัสดุ - อุปกรณ์ สำหรับการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดสระแก้ว
28  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (ชุดโซฟารับแขก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เลื่อยโซ่ยนต์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำท่าน้ำพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ สระแก้ว-สระขวัญ พร้อมบ่อตักน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการทำอาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับการจัดกิจกรรมจิตรอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ พัฒนาสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างเหมาจัดสถานที่สำหรับใช้ในการต้อนรับประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และคณะ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินงานระบบการดูแลผู้สูงอายุ ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุ (หญ้าเทียม) สำหรับการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง