วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนมีนาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2565
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน 80-5771 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 004-38-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๔๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 9465 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.พ. 2565
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๐-๕๗๗๒ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.พ. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน 80-9583 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 004-40-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ม.ค. 2565
จ้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 18 ซอย 7 (หลังโรงแรมฮ็อปอินน์) โดยวิธีคัดเลือก
28  ม.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง