วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสุวรรณศร (ซอยข้าง coffeelove) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทะเบียน 80-8219 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง(แบตเตอรี่) รถบรรทุกขยะฯทะเบียน 80-8219 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการเต๊นท์ โต๊ะ เก้าอี้นั้งพลาสติก และโต๊ะชุดพร้อมเก้าอี้พลาสติก สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อของรางวัลและวัสดุ อุปกรณ์จัดกิจกรรม(เกมส์) โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 20 รายการ เพื่อนำมาซ่อมแซมพื้นบริเวณที่ตั้งต้นไม้ในเรือนเพาะชำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ผ้าม่าน) พร้อมติดตั้ง จำนวน ๒๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อของรางวัล(ตุ๊กตาผ้า) สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ม.ค. 2562
ซื้อน้ำดื่มชนิดถ้วยและน้ำแข็งหลอด สำหรับโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง