วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ก.ค. 2562
ซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ ทะเบียน 80 - 5772 สระแก้ว
22  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 18 เชื่อมหมู่บ้านธงชัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 21 ซอย 3 (หลังศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อโคมไฟสัญญาณไซเรน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างเหมาสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนับบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
จ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำข้างถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๓๑๗ ตั้งแต่แยกสระแก้ว ถึงสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 1 (บ้านหนองเสม็ดเหนือ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)