วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณสวนสาธารณะ สระแก้ว - สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ค. 2565
ซื้อเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างย้ายกล้องวงจรปิดจากศูนย์พักคอย (Community lsolation) โรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) เพื่อติดตั้ง ณ อาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการ เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องเสียงติดรถยนต์ประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง (สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำ ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๐-๕๗๗๔ สระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  พ.ค. 2565
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  เม.ย. 2565
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนพฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง