วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ตรายาง) ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดินลูกรัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
จ้างทำอาหารเย็นพร้อมเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุการเกษตร สำหรับโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับโครงการ ๑ จังหวัด ๑ ถนนเฉลิมพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาศมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ลังพลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านใหม่คลองปูน ซอย ๒/๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสุวรรณศร ระหว่างถนนเทศบาล ๕ กับถนนเทศบาล ๗ (แยกจากถนนเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ปิกอัพ ทะเบียน บง 1140 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง