วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่าง (High Mast) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมหอนาฬิกาสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๐-๕๘๐๘ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุของรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ ทะเบียน ๘๐-๕๘๐๘ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มิ.ย. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์กระบะ 4 ประตู ทะเบียน กข 3519 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-47-0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2565
จ้างซ่อมแซมรถขุดตักตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 4476 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2565
จ้างเช่าโต๊ะ เต๊นท์ เก้าอี้ พร้อมระบายผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน มิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  พ.ค. 2565
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่ง และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง