วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 150 ใบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาเช่าเก้าอี้นั่งและพัดลม เพื่อประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองสระแก้ว และประชาคมเมืองฯ (โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  ธ.ค. 2561
ซื้อกล่องพลาสติกใส่เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ สำหรับการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน กข 1559 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ธ.ค. 2561
จ้างปรับปรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 80 - 8584 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง