วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2562
เหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2563
4  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 17 ซอย 2 พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  ก.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 19 (ซอยอรุณกิจ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อกล้องบันทึกภาพนิ่งระบบดิจิตอลพร้อมเลนส์ และอุปกรณ์เสริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2562
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำโครงเหล็ก เพื่อติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สีน้ำอะครีลิค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง