วันที่
ชื่อเรื่อง
8  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562- 30 มิถุนายน 2562
8  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562- 30 มิถุนายน 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  มี.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7  มี.ค. 2562
จ้างเหมาขุดลองร่องน้ำหลังโรงเรียนสระแก้ว ถึงถนนบ้านลัดกะสัง ระยะทาง 1,400 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มี.ค. 2562
จ้างเหมาขุดลอกร่องน้ำหลังโรงเรียนสระแก้ว ถึงถนนบ้านลัดกะสัง ระยะทาง 1,400 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับปิดประกาศการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ขนาด 1.20 x 3.60 เมตร จำนวน 15 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2562
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4  มี.ค. 2562
ซื้อเครื่องยนต์ดีเซลสูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 14 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 81-8412 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 011-60-0017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.พ. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) เทศบาลเมืองสระแก้ว เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง