วันที่
ชื่อเรื่อง
11  มี.ค. 2562
ซื้อชุดผจญเพลิงภายในอาคาร จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, กระบอกฉีดยา, เข็มฉีดยา ใช้สำหรับการฉีดวัคซีนในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการให้บริการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 25 รายการ
4  มี.ค. 2562
จ้างทำป้ายไวนิลสำหรับจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใน พัฒนาสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใน พัฒนาสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการทำอาหารเช้า อาหารกลางวัน อาหารว่าง และเครื่องดื่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่การจัดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ พัฒนาสวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์โรงงาน (เครื่องปั๊มลม) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง