วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2562
จ้างเหมาบริการถยนต์โดยสารปรับอากาศสำหรับโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมการฝึกอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างย้ายโปรแกรมระบบงานสถานธนานุบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กข 9190 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนสุวรรณศร (ซอยข้าง coffee love) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21  ม.ค. 2562
ขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 7 บ้านศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง ถนนเทศบาล 35 หลังศูนย์การค้าสระแก้วเมืองทอง
21  ม.ค. 2562
ขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 17 บ้านคลองนางชิง (ซอยข้างร้านกาแฟ Coffee Love)