วันที่
ชื่อเรื่อง
7  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 10 (ข้างบ้านต้นข้าว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. แยกถนนเทศบาล ๑๗ ซอย ๔ (ซอยข้าง สวท.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนวิ่งออกกำลังกาย คสล. รอบสระน้ำบ้านเนินสมบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองกะพ้ออนุสรณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ปิกอัพ หมายเลขทะเบียน กจ ๓๐๗๐ สก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ต.ค. 2562
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ 1 ชั้น สำหรับโครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ต.ค. 2562
จ้างผู้สอบบัญชีเพื่อตรวจสอบรายงานการเงินของสถานธนานุบาล ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ต.ค. 2562
จ้างเหมาปรับปรุงและดูแลระบบเว็บไซต์เทศบาลเมืองสระแก้ว (www.Sakaeocity.go.th) มีระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกันยายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2562
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง