วันที่
ชื่อเรื่อง
21  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ สำหรับโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน ๘๐-๙๕๘๓ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๔-๔๐-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ (สำหรับซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ประสบวาตภัย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อยางรถยนต์ รถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๑-๖๔๒๓ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 17 บ้านคลองนางชิง บริเวณถนนบ้านคลองนางชิง ซอย 1 (แยกซ้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 2 บ้านหนองนกเขา บริเวณริมถนนสุวรรณศร ตั้งแต่ร้านกาแฟคอฟฟี่เลิฟถึงสะพานคลองนางชิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์สี่ประตู ทะเบียน กข ๙๑๙๐ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๒-๐๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 3 บ้านหนองนกเขาฝั่งซ้าย บริเวณถนนเทศบาล 33/4 ซอย 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเทศบาลเมืองสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  พ.ค. 2563
ซื้อกระจกโค้งจราจร พร้อมอุปกรณ์จับยึดสำหรับติดตั้ง จำนวน 40 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง