วันที่
ชื่อเรื่อง
25  เม.ย. 2567
ซื้อเครื่องปรับอากาศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ทะเบียน 81-6154 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 009-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5941 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ในการดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล สำหรับประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2567
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะพับอเนกประสงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
ซื้ออุปกรณ์ในการทำความสะอาด สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ตามโครงการจิตอาสาพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาฯ ในการดำเนินโครงการจิตอาสาพัฒนาด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2567
จ้างทำอาหารกลางวันพร้อมเครื่องดื่ม สำหรับรับรองคณะศึกษาดูงานสมาชิกกองทุนสวัสดิการชุมชนและประชาชนในเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง