วันที่
ชื่อเรื่อง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน ธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2565
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนธันวาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายไวนิล พร้อมติดตั้ง สำหรับโครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2565
จ้างเหมาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ สำหรับโครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2565
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อชุดกีฬา และชุดวอร์ม สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2565
ซื้อยา และเวชภัณฑ์ สำหรับโครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลจังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังขยะเปียกลดโลกร้อน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ย. 2565
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง