วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5941 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องเจาะกระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๐-๕๗๗๔ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงตราสัญลักษณ์ และธงชาติ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง