วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 4714 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 5809 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มี.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง ทะเบียน 80 - 9583 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 004 - 40 - 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มี.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง