วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) ทะเบียน ๘๐-๕๔๗๐ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๒-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) ทะเบียน ๘๑-๓๔๗๐ สก รหัสครุภัณฑ์ ๐๓๕-๕๔-๐๐๐๑ จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 12 บ้านคลองจาน บริเวณสวนเกษตรต่อจากของเดิมสุดซอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มิ.ย. 2563
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19  มิ.ย. 2563
จ้างขยายเขตจำหน่วยระบบประปาในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 6 บ้านชาติเจริญ บริเวณถนนเทศบาล 14 เชื่อมถนนเทศบาล 18 ซอย 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2563
ซื้อโซ่สำหรับเลื่อยโซ่ยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาตู้ลำโพง (ตู้เสียงกลางแหลม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะฯ ทะเบียน ๘๐-๕๘๐๙ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๑-๐๐๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง