วันที่
ชื่อเรื่อง
13  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2562
10  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข 2976 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
จ้างติดตั้งระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ(GPS) รถยนต์บรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 5 เครื่อง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ 2 (บ้านลัดกะสัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2562
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 2 (บ้านลัดกะสัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2562
จ้างติดตั้งอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสงรถยนต์ดับเพลิงและรถยนต์บรรทุกน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
จ้างเช่าโต๊ะพร้อมผ้าปูโต๊ะ เพื่อวางของสำหรับใส่บาตรในการจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ จำนวน 6 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสุขาของศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองสระแก้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)