วันที่
ชื่อเรื่อง
23  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 36 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อโซฟาชุดรับแขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2562
ซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2562
ซื้อยางรถยนต์ เพื่อใช้เปลี่ยนยางรถยนต์ ทะเบียน กง 543 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-56-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ หมายเลขทะเบียน กตว 684 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 024 - 49 - 0017 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุก ทะเบียน 80-5808 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 011-38-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง