วันที่
ชื่อเรื่อง
1  พ.ย. 2565
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2565
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2565
จ้างเช่าเต็นท์ เก้าอี้ ผ้าคลุมเก้าอี้ และสแตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2565
จ้างเช่าโต๊ะ เก้าอี้ ผ้าคลุมเก้าอี้ และสแตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2565
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่ สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ต.ค. 2565
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง