วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้อกระเป๋าผ้าบรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้าอบรม โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถบรรทุกสิบล้อ ทะเบียน 81-3470 สก รหัสครุภัณฑ์ 035-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยาง) รถบรรทุกขยะฯ ทะเบียน 81-3470 สก รหัสครุภัณฑ์ 035-54-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์เพื่อใช้สำหรับโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้เปลี่ยนรถตักหน้าขุดหลัง ทะเบียน ต 0902 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 019-40-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2563
จ้างบำรุงรักษา และซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.พ. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81 - 6423 สก. รหัสพัสดุ 006 - 57 - 0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมอาชีพชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตรการทำอาหารว่าง กิจกรรมการทำกุยช่าย และกิจกรรมการทำขนมจีบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง