วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มิ.ย. 2562
ซื้อยางรถยนต์ เพื่อใช้เปลี่ยนรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 7594 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-58-014 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มิ.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) สำหรับบริการเครื่องดื่มให้กับผู้สูงอายุและประชาชนผู้มาติดต่อราชการในโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อยางรถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างติดตั้งอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสงสำหรับรถบรรทุกที่ใช้ปฏิบัติงานของกองช่าง จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงพระนามาภิไธยย่อสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง