วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กข 8068 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน เมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนเมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำเดือนเมษายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างปรับปรุงครุภัณฑ์ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 4714 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษา รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 5809 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง