วันที่
ชื่อเรื่อง
3  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (กระจกรถยนต์ สำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๖๘๓๔ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๖๒-๐๐๑๗) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 9584 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมกระจกรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๖๘๓๔ สระแก้ว รหัสพัสดุ ๐๐๑-๖๒-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดหาน้ำดื่มและผ้าเย็น สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล และพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง