วันที่
ชื่อเรื่อง
24  พ.ย. 2563
จ้างเหมาประดับตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ หมายเลขทะเบียน 80 - 5809 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน บธ ๘ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๖-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บธ ๘ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๖-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ย. 2563
จ้างรถยนต์กระบะ ทะเบียน บธ ๘ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๖-๐๐๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ย. 2563
ซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานหลักสูตร การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2563
จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน นข 1326 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2563
จ้างเหมาบันทึกถ่ายภาพและวิดีโอมุมสูง พร้อมจัดทำวีดิทัศน์ (VIDEO PRESENTATION) ของเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก ๓ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง