วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2566
จ้างเหมาเต็นท์ เก้าอี้ และเครื่องเสียง สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปีงบประมาร 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องตัดหญ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2566
ซื้อชุดเครื่องไทยธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 8219 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 9465 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กข 8068 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 1 (บ้านหนองนกเขา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2566
จ้างโครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 2 (บ้านลัดกะสัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง