วันที่
ชื่อเรื่อง
6  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์ จำนวน ๑ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 31 ซอย 1 โดยวิธีคัดเลือก
3  ก.ย. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 26 (ข้างบ้านดาบอ๊อด) โดยวิธีคัดเลือก
3  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ทะเบียน ๘๑-๖๑๕๔ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
จ้างหุ้มเบาะรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5952 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-50-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ย. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ หมายเลขทะเบียน 81 - 9465 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง