วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ส.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 80-9284 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมมอเตอร์ไฟฟ้าพร้อมปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2565
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังรองรับขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารปรับอากาศ สำหรับโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างเติมน้ำยาเคมีดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2565
จ้างเช่าโต๊ะ เต็นท์ เก้าอี้ สแตน และผ้าระบาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนนเทศบาล 33/4 ซอยข้างหอสมุดจังหวัดสระแก้วต่อจากของเดิมไปสุดซอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนนเทศบาล 6 ซอยตรงข้ามโรงน้ำแข็งวารีเทพ (ทางเข้าศาลาประชาคมชุมชนเมืองย่อยที่ 20) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2565
จ้างขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว บริเวณแยกถนนเทศบาล 6 ซอยสระไชยศรี 1 (ต่อจากของเดิมถึงสุดซอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง