วันที่
ชื่อเรื่อง
5  ก.ย. 2565
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 81 - 4714 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2565
จ้างจัดทำวารสารรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 8219 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน กันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนกันยายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบำรุงรักษาและปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันหม้อแปลงไฟฟ้าบริเวณอาคารอเนกประสงค์เพื่อการกีฬาและสันทนาการเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2565
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2565 ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80 - 8584 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนนเทศบาล ๑๙ ซอย ๒ (ซอยอรุณกิจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง