วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) ขนาด ๒๖๕-๗๐-๑๖ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กง ๕๔๓ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๑๓ และขนาด ๒๑๕-๗๐-๑๕ สำหรับรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข ๔๙๐๓ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๙-๐๐๐๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 5952 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-50-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางนอก) เพื่อใช้เปลี่ยนรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบียน กข 5952 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 001-50-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๑-๖๔๒๓ สระแก้ว รหัสพัสดุ ๐๐๖-๕๗-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมตัดหญ้าไหล่ทาง ทะเบียน ตค ๑๒๕๕ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๓๔-๔๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมรถยนต์ดูดสิ่งโสโครกและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ทะเบียน ๘๑-๖๑๕๔ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๙-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมรถบรรทุก ๖ ล้อ ทะเบียน ๘๐-๖๐๖๓ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๔๕-๐๐๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมเครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ (จำนวน ๓ เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง