วันที่
ชื่อเรื่อง
14  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบเครื่องขยายเสียงรถยนต์ประชาสัมพันธ์ รหัสพัสดุ ๔๖๒-๕๘-๐๑๘๗, ๔๖๒-๖๑-๐๑๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมระบบเครื่องขยายเสียงรถยนต์ประชาสัมพันธ์ รหัสพัสดุ ๔๖๒-๕๘-๐๑๘๗, ๔๖๒-๕๘-๐๑๘๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เรื่องการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเองทุกชุมชนพื้นที่เขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ประกวดราคาซื้อวัสดุการศึกษา โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 80 - 9284 สก รหัสพัสดุ 006 - 49 - 0004 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ในการจัดทำหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนในพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2563
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านลัดกะสัง เทศบาลเมืองสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง