วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทะเบียน ๘๐-๕๘๐๙ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะฯ ทะเบียน 80-9509 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้เปลี่ยนรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ ทะเบียน 80-8584 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 011-55-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 4903 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังรองรับขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อกระเป๋าผ้าบรรจุเอกสาร สำหรับผู้เข้าอบรมโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ สำหรับโครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-9284 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (แบตเตอรี่) สำหรับรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 81-6423 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง