วันที่
ชื่อเรื่อง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2562
จ้างติดตั้งอุปกรณ์หรือแผ่นสะท้อนแสงสำหรับรถบรรทุกที่ใช้ปฏิบัติงานของกองช่าง จำนวน ๗ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน (ธงพระนามาภิไธยย่อสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา คู คลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล และพระฉายาลักษณ์ สำหรับกิจกรรมการจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา คู คลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มิ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
31  พ.ค. 2562
จ้างเหมาบริการจัดหาน้ำดื่มและผ้าเย็น สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมจิตอาสา พัฒนา คู คลอง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง