วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ค. 2566
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุ ? ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 2 (บ้านลัดกะสัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์สี่ประตู หมายเลขทะเบียน กข 8068 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน 80-5470 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 012-44-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 16 (ตลาดสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณสวนสาธารณะ สระแก้ว - สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ติดตั้งบริเวณชุมชนเมืองย่อยที่ 8 (บ้านเนินกลอย) และชุมชนเมืองย่อยที่ 10 (หลังวัดสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2566
จ้างเช่าโต๊ะ เต็นท์ และเก้าอี้พร้อมผ้าคลุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง