วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2562
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร. 9
19  ส.ค. 2562
ก่อสร้างผิวจราจร ASPHALT CONCRETE ถนนเทศบาล 17 ซอย 2 พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.
19  ส.ค. 2562
ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ถนนเทศบาล 19 (ซอยอรุณกิจ)
16  ส.ค. 2562
ซื้อตั๋วรับจำนำ ใบเสร็จรับเงิน (ดอกเบี้ย) และใบเสร็จรับเงิน (ทรัพย์หลุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ทะเบียน ๘๐-๕๘๐๙ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมบำรุงรถบรรทุกขยะฯ ทะเบียน 80-9509 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้เปลี่ยนรถบรรทุกขยะมูลฝอยฯ ทะเบียน 80-8584 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 011-55-0013 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างซ่อมรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 4903 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังรองรับขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง