วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (สารเคมีกำจัดยุงและแมลง และทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการจัดทำวารสารรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2566
จ้างเหมาพาหนะเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา รายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2566
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
ซื้อกระเป๋าผ้าและหมวกพร้อมสกรีนลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2566
จ้างเช่าโต๊ะ เต็นท์พร้อมระบายผ้า เก้าอี้พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ และแสตน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง