วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 7 รายการ สำหรับใช้ในโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
ซื้อพานพุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ ๑๔ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2562
วัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ
15  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 19 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง หมายเลขทะเบียน กข ๓๘๖๗ สระแก้ว หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๘-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 10 ซอย 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศาลเจ้าแม่ตะเคียนทอง สวนสาธารณะสระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 2 ซอย 9/2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล ๑๔ เชื่อมถนนเทศบาล ๑๘ ซอย ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้ในเรื่องการบริหารจัดการขยะที่ถูกวิธีโดยกิจกรรม 3R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง