วันที่
ชื่อเรื่อง
12  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๑-๓๔๗๐ สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 4 ตัว ภายในสวนสาธารณะ สระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการตกแต่ง จัดสถานที่ สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างเหมาต่ออายุคำรับรองประจำเครื่องชั่งตวงวัด ประจำศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 4 ตัว ภายในสาวนสาธารณะ สระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างปรับปรุงรถเครนไฮดรอลิคส์ ทะเบียน ๘๐-๘๘๐๘ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล ๑๘ (สุดเขตเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมและตรวจเช็คสภาพรถยนต์ปิกอัพ หมายเลขทะเบียน กจ ๓๐๗๐ สก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง