วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2563
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2563
จ้างโครงการขยายเขตจำหน่ายระบบน้ำประปา ในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ชุมชนเมืองย่อยที่ 20 บ้านสระแก้วสระขวัญ 2 บริเวณซอยสระไชยศรี 5 ต่อจากของเดิมสุดซอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๖ รายการ สำหรับโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กระดาษ A๔ จำนวน ๘๐ รีม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับโครงการฝึกอบรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2563
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน 81-6423 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 006-57-0005 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และทำความสะอาดที่สาธารณะในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  มิ.ย. 2563
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง