วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  เม.ย. 2563
จ้างทำบอร์ดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน 80 - 5774 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  เม.ย. 2563
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  เม.ย. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  เม.ย. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง