วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2562
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการประดับตกแต่งสถานที่ สำหรับโครงการสมโภชศาลหลักเมืองจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ฟิล์มกรองแสง) เพื่อใช้เปลี่ยนรถยนต์หมายเลขทะเบียน กข 5952 สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ 0001-50-0009 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนวิ่งออกกำลังกาย คสล. รอบสระน้ำหนองกะพ้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 116 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง