วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนกันยายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างเหมาพาหนะเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา รายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2566
จ้างเหมาพาหนะเดินทางไปทัศนศึกษาดูงานโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา รายการค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัมนาเด็กเล็กเทสบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 2 (บ้านลัดกะสัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างซ่อมรถตักหน้าขุดหลัง หมายเลขทะเบียน ต 0902 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงเหล็กประวัติความเป็นมาของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง (ยางรถยนต์) สำหรับรถยนต์กระบะ ทะเบียน กข ๑๕๕๙ สระแก้ว รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๔-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ถังรองรับขยะมูลฝอย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2566
ซื้อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษารายการค่าหนังสือเรียนประจำปีงบประมาณ 2566 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสระแก้ว ศูนย์ที่ 4 (ตลาดสระแก้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง