วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ตค ๖๖๒๑ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างก่อสร้างถนน คสล. แยกถนนเทศบาล 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2564
จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน บธ ๘ สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม เครื่องสูบน้ำหาบหาม รหัสครุภัณฑ์ ๐๕๕-๔๐-๐๐๐๓/๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กข 5941 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องเจาะกระดาษ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง