วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการเก็บ ขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือน กันยายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
จ้างเหมาบริการในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลแบบครบวงจรเทศบาลเมืองสระแก้ว งวดประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ส.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๓๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ส.ค. 2564
จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง