วันที่
ชื่อเรื่อง
25  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ถังรองรับขยะมูลฝอย ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 120 ลิตร จำนวน 116 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๒๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดทำคู่มือการชำระภาษีท้องถิ่น เพื่อใช้ประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ทะเบียน ๘๑-๓๔๗๐ สก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  พ.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 4 ตัว ภายในสวนสาธารณะ สระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการตกแต่ง จัดสถานที่ สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ย. 2562
จ้างเหมาบริการเครื่องเสียง สำหรับโครงการจัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง