วันที่
ชื่อเรื่อง
13  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ASPHALT CONCRETE รหัสสายทางท้องถิ่น สก.ถ.๒๐๐๓๑ ถนนเทศบาล ๓๕ ตอนที่ ๑ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑,๖๑๕ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ ๒ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓๕๑ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ตอนที่ 3 กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๓๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ASPHALT CONCRETE รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๓,๔๘๐ ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9  มี.ค. 2563
จ้างทำป้ายไวนิลการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบ จากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2563
จ้างเหมาจัดทำป้ายเหล็ก ห้ามจับ ปล่อย ให้อาหาร สัตว์น้ำในสระแก้ว-สระขวัญ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ดิน 1,000 ลบ.ม.) เพื่อนำมาซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มี.ค. 2563
จ้างซ่อมเครื่องตัดคอนกรีต รหัสครุภัณฑ์ ๐๘๗-๖๐-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องพิมพ์เช็ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 38 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ สำหรับใช้ในการดำเนินการโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง