วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดถนนในเขตเทศบาลเมืองสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมรถบรรทุก 6 ล้อ หมายเลขทะเบียน 80 - 9584 สระแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ต.ค. 2563
จ้างซ่อมแซมกระจกรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กฉ ๖๘๓๔ สระแก้ว รหัสพัสดุ ๐๐๑-๖๒-๐๐๑๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดหาน้ำดื่มและผ้าเย็น สำหรับหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดทำป้ายไวนิล และพระบรมฉายาลักษณ์ สำหรับกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
จ้างเหมาบริการจัดสถานที่สำหรับการจัดกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ต.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ต.ค. 2563
จ้างเช่าโต๊ะ,เต็นท์,เก้าอี้ และระบายผ้า (เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ ๑๒๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ต.ค. 2563
ซื้อถุงยังชีพ จำนวน ๗๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ต.ค. 2563
จ้างเช่าโต๊ะ,เต็นท์,เก้าอี้ และระบายผ้า (เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง